Rrozkaz L2/2014
Data: 28-03-2014 o godz. 16:19:07
Temat: Rozkazy Komendanta


Z dnia 20.03.2013 roku Rozkaz L2/2014 Komendanta Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski hm. Dariusza Czupryńskiego

Zapraszamy do lektury :-)Ostrowiec Św. 20.03.2014


Zwi±zek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Ś¦więtokrzyski


Rozkaz L2/2014

1. Uchwały, zarz±dzenia, decyzje.

1.1 Decyzj± Skarbnika Hufca z dnia 14 lutego informuję, że składki członkowskie maj± być wpłacane do hufca co miesi±c. Jeś¶li drużyna wpłaci składki za więcej niż jeden miesi±c np. za kwartał lub pół roku od razu, to następna wpłata w na bież±co adekwatnie za kwartał, pól roku.

1.2 Decyzj± Komendy Hufca z dnia 14 lutego 2014 roku nakazuję drużynom i uzupełnienie składu liczebnego drużyn do wymaganej liczby zgodnie z obowi±zuj±cym regulaminem dla podstawowych jednostek ZHP do dnia 30 kwietnia 2014r. Wymagany skład osobowy w drużynie to obecnie 16 osób ł±cznie z drużynowym. W przypadku nie dostosowania do wymaganej liczby dana jednostka będzie rozwi±zana, zaś jej członkowie zostan± przydzieleni jako zastęp do innej jednostki w hufcu.

1.3. Zarz±dzenia i decyzje

1.3.1. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec Św. otwieram próbę i dopuszczam do realizacji zadań próby na Naramiennik Wędrowniczy druhowi:
 • Wojciechowi Kasińskiemu z 52 DH „"Włóczykije"”,
1.3.2. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec zmykam próbę i przyznaję Naramiennik Wędrowniczy druhowi:
 • ćwikowi Filipowi Ptasińskiemu
1.3.3. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec ¦Św. ze względu na brak realizacji zadań w wyznaczonym terminie zamykam próbę na stopień Harcerza Orlego/ Harcerki Orlej z wynikiem negatywnym druhowi i druhnie:
 • Dagmarze Miś¶kiewicz z 08 ŚTDH "„Burza"”,
 • Maciejowi Janikowskiemu z 52 DH "„Włóczykije"”.
1.3.4. Otwieram próbę Znaku Służby Pamięci druhnom i druhom z 52 WDH "„Włóczykije"” :
  pwd. Danata Jastrzębska,
 • ćw. Kamil Walaszczyk,
 • ćw. Filip Ptasiński,
 • ćw. Dominik Markiewicz,
 • ćw. Wojciech Kasiński,
 • sam. Karolina Podkowa,
 • sam. Ewelina Płatek,
 • sam. Patrycja Mazurek,
 • dh. Aleksandra Skrzypczyk,
 • dh. Miranda Mazur,
 • dh. Patrycja Jaworska,
 • odkr. Błażej Tobiszewski.
2.HUFIEC

2.4. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich.
2.4.1.Zwalniam z dniem 20 marca 2014 roku członków Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Ostrowiec w składzie:
 • hm. Remigiusz Woźniak,
 • hm. Piotr Kiliański,
 • hm. Adam Bałczewski.
Dziękuję druhom za kilkuletni± pracę w komisji oraz życzę dalszej owocnej służby na rzecz Zwi±zku Harcerstwa Polskiego.

2.4.2.Mianuję z dniem 20 marca 2014 roku Komisję Stopni Instruktorskich Hufca Ostrowiec w następuj±cym składzie:
 • hm. Krzysztof Domagała –- przewodnicz±cy komisji,
 • hm. Henryka Łukiczew –- członek komisji,
 • phm. Teresa Woźniak –- członek komisji.
3. DRUŻYNY.
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów.
3.1.1. Decyzj± Komendy Hufca z dnia 14 lutego 2014 roku zmieniam numerację i nazewnictwo drużyn i gromad zuchowych w naszym hufcu:
 • z 01 Ś¦rodowiskowa Gromada Zuchowa "„Słoneczna Gromada"” - ( skrót: 01 Ś¦GZ „"Słoneczna Gromada") zostaje bez zmian,
 • z 1/GZ/PSP1 „"Iskierki"” na 11 Gromada Zuchowa "„Iskierki"” (skrót: 11 GZ "„Iskierki”),
 • z 1/GZ/4 „Smerfne Skrzaty” na 1 Gromada Zuchowa "„Smerfne Skrzaty"” (skrót 1 GZ "„Smerfne Skrzaty"”),
 • 1/DH/PSP7 "„Caeli"” – pozostaje bez zmian,
 • z 1/DH/PG2 „"Azymut"” na 02 Drużyna Harcerska "„Azymut"” (skrót: 02 DH "„Azymut"”),
 • z 1/PG/B/DH „"Iskra"” na 03 Drużyna Harcerska "„Iskra"” (skrót: 03 DH „"Iskra"”),
 • z 1/DH/PSP1 „ "Płomienie"” na 04 Drużyna Harcerska "„Płomienie"” (skrót: 04 DH "„Płomienie"”),
 • 08 ŚTDH „"Burza"” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zo¶śki” – pozostaje bez zmian,
 • 11 Drużyna Harcerska "„Buciory”" (skrót: 11 DH „"Buciory"”) – pozostaje bez zmian,
 • 14 ¦Środowiskowa Drużyna Starszoharcerska „"Ignis"” (skrót: 14 ŚDS "„Ignis"”) – pozostaje bez zmian,
 • z 32 Harcerska Drużyna Pożarnicza „"Szakale"” na 32 Wędrownicza Drużyna Harcerska "„Szakale"” (skrót: 32 WDH "„Szakale"”),
 • 41 Drużyna Harcerska "„Huba"” (skrót: 41 DH "„Huba"”) – pozostaje bez zmian,
 • 52 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "„Włóczykije"” (skrót: 52 WDH "„Włóczykije"”) – pozostaje bez zmian,
 • Klub specjalno¶ściowy: Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy (skrót: HCPP) – pozostaje bez zmian,
 • Kr±g Instruktorów Seniorów „"Łysica -– Płomień”" (KIS "„Łysica -– Płomień"”) – pozostaje bez zmian,
 • 1 ¦Środowiskowy Szczep Harcerski "„Bractwo Ognia"” (skrót 1 ¦ŚSH "„Bractwo Ognia"”) – pozostaje bez zmian.
3.2. Zmiany organizacyjne.

3.2.1. W zwi±zku z nie złożeniem meldunku o kontynuowaniu pracy drużyny z dniem 20 marca 2014 roku rozwi±zuję drużyny:
 • 72 Drużynę Harcersk± „"Jodła"”,
 • 01 Drużynę Wędrownicz± "„Wilki"”.
3.2.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 72 DH „"Jodła"” pwd. Bartosza Woźniaka.
3.2.3. Zwalniam z funkcji drużynowego 01 DW „"Wilki"” pwd. Karola Szczerowodę.
3.2.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 02 DH „"Azymut"” dh. pion. Aleksandrę Szklanowsk±
3.2.5. Mianuję drużynow± 02 DH "Azymut”" dh. pwd. Annę Frankiewicz.

5.Zwi±zki Drużyn, inne jednostki.

5.2. Powoływanie i rozwi±zywanie zwi±zków drużyn, innych jednostek organizacyjnych. W zwi±zku z niespełnianiem wymagań regulaminowych dot. liczby jednostek tworz±cych szczep rozwi±zuję z dniem 20 marca 2014 roku 2 ¦Środowiskowy Szczep "Cztery Żywioły”.

5.3. Zwolnienia i mianowania w zwi±zkach drużyn, w innych jednostkach organizacyjnych. W zwi±zku z rozwi±zaniem 2 ¦Środowiskowego Szczepu "Cztery Żywioły” zwalniam z funkcji szczepowego dh. phm. Krzysztofa Adamskiego jednocześnie dziękuję za prace na rzecz szczepu.

Czuwaj !

Komendant Hufca
hm. Dariusz CzupryńskiArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1463