Witaj w Strona Hufca ZHP Ostrowiec
  Witaj Anonim!    

Aktualności
. Strona główna
. Czytelnia
. Archiwum
. Rozkazy Komendanta
. Galeria zdjęć
. Artykuły

Hufiec
. Dane teleadresowe
. Sztandar Hufca
. Komenda Hufca
. Komisja Rewizyjna
. Namiestnictwo Wędrownicze
. KSI
. HSK
.HCPP

Komunikacja
. Forum Ostrowieckie
. Ostrowieckie Gadu Gadu
. Księga gości
. Forum.zhp.pl
. Rekomenduj nas
. Kontakt
. Linki
. Redakcja

Dla harcerza
. Downloads
. Prasa harcerska
. Mini poradnik

Komentarze
· 1 Świąteczna Zbiórka Żywności
· 2 Zaproszenie na Obietnice Zuchową
· 3 WŚ: Stokrotkowy obóz
· 4 Echo Dnia: Ze społecznikowską pasją
· 5 41 DH
· 6 Harcerze - Najlepsi Ratownicy Drogowi
· 7 DH NS OGNIKI w Jaskini Raj
· 8 Zaproszenie na Zlot Harcerzy w Sandomierzu od Księdza Biskupa
· 9 Lubiatowo 2009 - ZAPRASZAMY
· 10 Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ostrowiec Świętokrzyski

Login
Pseudonim

Hasło

Kod zabezpieczajacy: Kod zabezpieczajacy
Wpisz kod zabezpieczający

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Komisja Stopni Instruktorskich
KSIDnia 10.11.2011 roku Rozkazem L16/2011 została powołana Komisja Stopni Instruktorskich w następującym składzie:


 • hm. Remigiusz Woźniak - przewodniczący
 • hm. Piotr Kiljański - członek komisji
 • hm Adam Bałczewski - członek komisjiDnia 11.02.2008 roku Rozkazem L1/2008 została powołana Komisja Stopni Instruktorskich w następującym składzie:

 • hm. Remigiusz Woźniak - przewodniczący
 • hm. Piotr Kiljański - członek komisji
 • hm. Ireneusza Górnisiewicz - członek komisji


SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH
 1. Postanowienia ogólne
  1. Podstawę wydania niniejszego dokumentu stanowi § 22 ust. 6 Statutu ZHP.
  2. Jeżeli w niniejszym dokumencie jest mowa o właściwym komendancie, należy przez to rozumieć komendanta hufca, chorągwi lub Naczelnika ZHP, powołującego rozkazem komisję stopni instruktorskich (KSI).
  3. Postanowienia niniejszego dokumentu, w których mowa o harcerzu, instruktorze, komendancie, przewodniczącym KSI, przewodniku, podharcmistrzu i harcmistrzu, stosuje się odpowiednio do harcerki, instruktorki, komendantki, przewodniczącej KSI, przewodniczki, podharcmistrzyni i harcmistrzyni.
  4. Jeżeli w niniejszym dokumencie mowa jest o funkcji instruktorskiej, dotyczy to również instruktorów pełniących funkcję zastępców tych instruktorów, którzy kierują podstawowymi jednostkami organizacyjnymi oraz szczepami i związkami drużyn.
 2. Zasady zdobywania stopni instruktorskich
  1. Stopień instruktorski jest odzwierciedleniem poziomu wiedzy, dojrzałości społecznej i umiejętności wychowawczych instruktora.
  2. Stopnie Instruktorskie:
   • przewodnik - przewodniczka
   • podharcmistrz - podharcmistrzyni
   • harcmistrz - harcmistrzyni
   są zdobywane przez członków zwyczajnych ZHP.
  3. Opiekunem próby na stopień przewodnika może być instruktor co najmniej w stopniu podharcmistrza. Instruktor w stopniu harcmistrza może być opiekunem każdej próby. Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.
 3. Tryb zdobywania stopni instruktorskich
  1. Harcerz lub instruktor, decydujący się na zdobywanie stopnia, zgłasza do właściwej komisji stopni instruktorskich gotowość podjęcia próby.
  2. Komisja stopni instruktorskich akceptuje opiekuna próby, przedstawionego przez otwierającego próbę lub wyznacza za jego zgodą innego opiekuna próby.
  3. Opiekun jest odpowiedzialny za poziom dojrzałości harcerskiej kandydata na instruktora.
  4. Otwierający próbę wspólnie z opiekunem ustala program próby, który:
   • jest drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia,
   • jest powiązany z planem pracy środowiska,
   • wiąże się z pełnioną przez niego funkcją,
   • określa przewidywany czas trwania próby.
  5. Otwierający próbę składa wniosek o otwarcie próby wraz z jej programem do właściwej KSI. Wniosek wymaga zgody bezpośredniego przełożonego osoby otwierającej próbę.
  6. Komisja po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu próby wnioskuje do właściwego komendanta o otwarcie próby.
  7. Otwarcie próby komendant ogłasza rozkazem.
  8. KSI ma prawo:
   • zmienić, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej trwania.
   • przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb środowiska i programu jego rozwoju, w uzasadnionych przypadkach skrócić okres służby instruktorskiej niezbędnej do otwarcia próby na kolejny stopień.
  9. W celu zamknięcia próby:
   • zdobywający stopień składa do KSI wniosek o przyznanie stopnia wraz z pisemnym raportem z przebiegu próby i jej dokumentacją oraz opinią bezpośredniego przełożonego i komendanta zaliczającego służbę instruktorską,
   • opiekun przedstawia KSI opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby,
   • KSI po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem zamyka próbę z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, kierując do komendanta odpowiedni wniosek.
  10. Po pozytywnym zamknięciu próby, komendant na wniosek KSI przyznaje stopień rozkazem.
  11. Po negatywnym zamknięciu próby, komendant na wniosek KSI ogłasza rozkazem zamkniecie próby z wynikiem negatywnym.
  12. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym, komendant ogłasza rozkazem po upływie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku komisji o negatywnym zamknięciu próby. W tym czasie przysługuje zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji KSI do właściwego komendanta. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania komendant ponownie kieruje sprawę próby do KSI.
  13. KSI może z własnej inicjatywy wystąpić do komendanta o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym, z powodu przekroczenia zakładanego okresu trwania próby o więcej niż 3 miesiące.
  14. Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.
  15. Dorobek prób na stopnie instruktorskie stanowi własność wspólnoty instruktorskiej i powinien być udostępniony, tak by umożliwić korzystanie z niego wszystkim funkcyjnym oraz zdobywającym stopnie.
  16. Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat.
 4. Wymagania na stopnie
 5. Zobowiązanie instruktorskie
  1. Decyzję o dopuszczeniu do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego podejmuje właściwy komendant.
  2. Zobowiązanie Instruktorskie składa kandydat na instruktora po przyznaniu stopnia przewodnika - przewodniczki.
  3. Za przyjęcie w poczet instruktorów odpowiada właściwy komendant. Zobowiązanie powinno być złożone nie później niż 3 miesiące po przyznaniu stopnia przewodnik - przewodniczka.
 6. Zasady działania komisji stopni instruktorskich
   Zadania komisji
  1. Komisje stopni instruktorskich (KSI) to zespoły współodpowiedzialne za rozwój instruktorski kadry, realizujące swoje zadania poprzez:
   • prowadzenie prób na stopnie instruktorskie,
   • pracę z opiekunami prób na stopnie,
   • współpracę z innymi zespołami instruktorskimi (przede wszystkim z zespołami kadry kształcącej, namiestnictwami i referatami programowymi).
   Powoływanie i właściwość komisji
  2. KSI hufca powołuje rozkazem komendant hufca. W skład komisji wchodzą instruktorzy w stopniu podharcmistrza i harcmistrza, z tym, że co najmniej połowę składu komisji stanowią harcmistrzowie. KSI hufca prowadzi próby na stopień przewodnika instruktorów mających przydział służbowy w tym hufcu.
  3. Przewodniczącym KSI może zostać instruktor w stopniu harcmistrza przeszkolony do pełnienia tej funkcji lub w ciągu roku od objęcia funkcji powinien uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu.
  4. Komendant chorągwi może nadać KSI hufca prawo prowadzenia prób na stopień podharcmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii KSI chorągwi. Przy wydawaniu opinii KSI chorągwi bierze pod uwagę:
   • poziom prób dotychczas prowadzonych przez KSI hufca,
   • pracę prowadzoną z opiekunami prób, doskonalenie pracy komisji między innymi przez udział w formach kształceniowych
   • przeznaczonych dla członków KSI.
  5. KSI chorągwi powołuje rozkazem komendant chorągwi. W skład komisji mogą wchodzić wyłącznie harcmistrzowie. KSI chorągwi może prowadzić próby na stopień przewodnika, podharcmistrza oraz harcmistrza.
  6. KSI przy GK ZHP powołuje rozkazem Naczelnik ZHP. W skład komisji mogą wchodzić wyłącznie harcmistrzowie. KSI przy GK ZHP może prowadzić próby na stopień przewodnika, podharcmistrza oraz harcmistrza.
  7. KSI liczy co najmniej 3 instruktorów.
  8. Na każdym szczeblu mogą zostać powołane odrębne KSI dla instruktorek i instruktorów, jak również odrębne KSI dla poszczególnych stopni instruktorskich. Do próby w KSI danej jednostki organizacyjnej może przystąpić osoba posiadająca podstawowy przydział służbowy do tej jednostki lub jednostki jej podległej.
  9. Przystąpienie do próby w innej KSI wymaga zgody komendanta jednostki, do której osoba ma podstawowy przydział służbowy. Próbę na wniosek KSI otwiera i zamyka oraz przyznaje stopień komendant właściwy ze względu na podstawowy przydział służbowy zdobywającego stopień. Tryb pracy KSI
  10. KSI samodzielnie przyjmuje regulamin pracy zgodny z niniejszym "Systemem stopni instruktorskich". Regulamin zatwierdza właściwy komendant.
  11. Członków KSI, w tym przewodniczącego i jego zastępców, mianuje właściwy komendant.
  12. KSI może pracować zarówno w całym składzie, jak i w zespołach. Zespół powinien liczyć co najmniej 3 osoby (w jego składzie musi znaleźć się przewodniczący KSI lub jego zastępca). Praca z opiekunami próby
  13. KSI prowadzi pracę z opiekunami prób w szczególności przez:
   • udostępnianie materiałów dotyczących zdobywana stopni instruktorskich,
   • organizowanie seminariów, warsztatów i konsultacji dla opiekunów prób.
   Dokumentacja pracy KSI
  14. Dokumentacja pracy KSI obejmuje:
   • protokoły z posiedzeń KSI,
   • kopie programów prób w trakcie realizacji oraz wnioski o otwarcie prób,
   • dokumentację zamkniętych prób,
   • rejestr prowadzonych prób,
   • rejestr prac metodycznych.
  15. KSI we współpracy z właściwym komendantem i zespołem kadry kształcącej odpowiada za upowszechnianie dorobku programowo-metodycznego wypracowanego w ramach realizowanych prób na stopnie instruktorskie.

  Prawa autorskie © Strona Hufca ZHP Ostrowiec Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-02-05 (18941 odsłon)

  [ Wróć ]
Content ©
Zastrzegamy sobie prawo do treści publikowanych na tej stronie, kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez naszej wiedzy i zgody jest zabronione.
© 2005 www.Ostrowiec.zhp.pl
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.04 sekund